UBO­register op komst

Overheden doen er alles aan om witwassen en terrorisme nanciering tegen te gaan. Nederland is net als andere EU­lidstaten, op grond van de vierde en vijfde anti­witwasrichtlijn, verplicht om vanaf 10 januari 2020 een zogenaamd UBO­register bij te houden.

UBO (ultimate beneficial ow­ner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Inmiddels is het wetsvoorstel om dit UBO­register te implementeren ingediend.
In het UBO­register moeten onder­ nemingen en rechtspersonen hun (in)directe eigenaren gaan registreren. Daarmee moet het publiekelijk bekend zijn wie de uiteindelijke eigenaar is van een onderneming of wie de uiteindelijke zeggenschap daarin heeft. De UBO is zelf wettelijk verplicht om de benodigde informatie te verschaffen aan de onder­ neming/rechtspersoon.

Het UBO­register wordt geïntegreerd in het Handelsregister en de Kamer van

Het moet publiekelijk bekend worden wie de eigenaar is~

Koophandel zal het register beheren. De volgende zes gegevens van de UBO worden dan openbaar en dus (weliswaar tegen betaling) voor eenieder zichtbaar: naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het door de UBO gehou­ den economische belang. Daarnaast zijn er gegevens die alleen toegankelijk zijn voor de autoriteiten, zoals geboortedag, ­plaats en ­land, adres en het burger­ servicenummmer (BSN).

Eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, verenigingen van eigenaars, kerkgenootschappen en een klein aantal historische rechts­ personen zijn vrijgesteld van de registratieplicht.

Veel aanpassingen in het wetsvoor­ stel zijn niet te verwachten aangezien de verplichtingen voortvloeien uit Europese richtlijnen. In de loop van dit jaar zal duidelijker worden hoe u aan de registratieplicht kunt voldoen.

Terug naar overzicht