DGA-loon vaak niet vergoed uit NOW-regeling

De ‘Noodmaatregel Overbrugging ter behoud van Werkgelegenheid’ (NOW-regeling: zie verderop in de rubriek ‘Tips voor werkgever en werknemers’) neemt het loon voor de sociale verzekeringen uit tegenwoordige dienstbetrekking (SV-loon) als uitgangspunt voor het bepalen van de loonsom. Uw dga-loon zal daarom bij de NOW-aanvraag vaak niet meetellen voor deze loonsom. Dat is namelijk slechts het geval als u verplicht verzekerd bent voor de sociale werknemersverzekeringswetten in Nederland. Dat bent u meestal niet. Ook loon bij een vrijwillige verzekering voor de genoemde wetten, telt niet mee. Een vrijwillige verzekering voor u als dga in de zin van de Ziektewet heeft overigens voor u geen zin, omdat uw bv bij ziekte verplicht is om uw loon door te betalen.

Aanpassing NOW concernregels

Wilt uw bv voor de NOW-regeling in aanmerking komen, dan moet sprake zijn van ten minste 20% omzetverlies. Behoort uw bv tot een groep of concern, dan wordt het omzetverlies op groeps- of concernniveau bepaald. Het omzetverlies van de groep of het concern is dan voor alle loonheffingennummers bepalend of zij wel of niet voldoen aan de voorwaarde van ten minste 20% omzetverlies. Dit kan ertoe leiden dat de groep of het concern niet aan die voorwaarde voldoet en uw bv met een eigen loonheffingennummer, die wel aan die voorwaarde voldoet, toch ook geen aanspraak kan maken op de NOW-regeling. Dit gevolg vindt het kabinet ongewenst en daarom is dit aangepast. Daarbij blijft de hoofdregel ongewijzigd voor concerns die op concernniveau meer dan 20% omzetdaling hebben. Maar u kunt voor uw individuele bv onder voorwaarden toch subsidie voor uw loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van uw bv (i.p.v. op concernniveau), mits bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid dus niet.

Terug naar overzicht