NOW-regeling – tegemoetkoming in de loonkosten

De NOW-regeling is sinds 6 april jl. opengesteld. Het is bepaald geen eenvoudige regeling geworden, die inmiddels al enkele keren is aangepast en aangevuld. Ingaan op alle details zullen we daarom hier niet doen. Heeft u vragen dan kunt u terecht bij uw accountant of adviseur. Het is ook verstandig om uw accountant of adviseur te machtigen om de NOW-aanvraag voor u te doen. Hierna staan we stil bij enkele hoofdlijnen en attentiepunten. U komt voor de NOW-regeling in aanmerking als u gedurende drie maanden ten minste 20% omzetdaling heeft. U kunt dan vanaf 1 maart jl. een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling is dat 45% (50% van 90%) van de totale loonsom.

Voorwaarden zijn dat:

  • u het gebruikelijke salaris aan uw werknemers blijft doorbetalen; en
  • u tijdens de periode dat u subsidie ontvangt geen aanvraag bij het UWV doet voor ontslag van uw werknemers.

Indienen NOW-aanvraag

De aanvraag kan slechts éénmaal worden ingediend, dus wees zorgvuldig. U heeft geen eHerkenning of andere authenticatie nodig, maar alleen uw loonheffingennummer. U kunt een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 indienen tot en met 31 mei 2020 met een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij vermeldt u de procentuele verwachte omzetdaling, het loonheffingennummer en de aaneengesloten 3-maandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV in beginsel tussen 2 en 4 weken een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen.

Let op

U moet veel gegevens aanleveren voor de NOW-aanvraag, dus zorg dat u uw administratie goed op orde heeft.

Eindafrekening

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-subsidie is toegekend, moet u vaststelling van de subsidie aanvragen. Hiervoor moet u een accountantsverklaring hebben. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij die afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

Terug naar overzicht