Aanvraagperiode defini­tieve vaststelling NOW 1.0 gestart

Hebt u gebruikgemaakt van de NOW 1.0-regeling, zodat u de lonen van uw werknemers kon blijven doorbetalen tijdens de eerste maanden van de coronacrisis? Die steun hebt u als voorschot ontvangen. Hoe hoog de steun precies moet zijn, wordt nog vastgesteld op basis van uw feitelijke omzetverlies en loonsom over maart, april en mei 2020. Daarvoor moet u een aanvraag voor een definitieve berekening van de NOW 1.0 indienen bij het UWV. Dat kan sinds 7 oktober. De definitieve vaststelling van NOW 1.0-subsidie kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering als blijkt dat u te veel voorschot heeft gehad. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als uw omzet­ verlies kleiner is dan u had verwacht bij de voorschot­ aanvraag of als uw loonsom is gedaald. Het UWV stelt de NOW-subsidie vast 52 weken na indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling. Vanwege het grote aantal aanvragen is gekozen voor deze lange beslistermijn.

Aanvraagtermijn vaststelling

De duur van de aanvraagtermijn is afhankelijk van het feit of u wel of niet verplicht bent om bij de aanvraag een accountantsverklaring te voegen. U hoeft geen accountants­verklaring maar wel een verklaring van een ‘derde deskundige’ bij te voegen als uw voorschot meer dan € 20.000 bedroeg of bij een definitief subsidiebedrag van meer dan € 25.000. De ‘derde deskundige’ kan uw accountant zijn, maar mag ook een andere intermediair of een brancheorganisatie zijn. U moet de aanvraag in dit geval binnen 24 weken indienen. Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van meer dan € 100.000 of een definitief subsidiebedrag van meer dan € 125.000. In dat geval hebt u 38 weken de tijd om uw vaststellingsaanvraag in te dienen.

Let op
Als u binnen de gestelde termijn geen aanvraag voor vaststelling van de NOW 1.0-subsidie hebt gedaan, wordt de subsidieverlening ingetrokken. Dit heeft tot gevolg dat het subsidievoorschot onverschuldigd is betaald en volledig wordt teruggevorderd.

Terug naar overzicht