Einde uitstel publicatie­ plicht anbi-gegevens 2019 nadert

Een algemeen nut beogende instelling (anbi) kreeg vanwege de coronacrisis maximaal vier maanden langer de tijd om haar jaarstukken over 2019 elektronisch te publiceren. Een anbi met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar kreeg hiervoor dus uitstel tot uiterlijk 1 november 2020. Daar werden wel twee voorwaarden aan verbonden. Het bestuur van de anbi moest uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar het bestuursbesluit tot verlenging van de publicatieplicht op de website publiceren. Daarnaast moet uit het bestuursbesluit blijken waarom de financiële gegevens niet binnen de gebruikelijke 6-maandstermijn konden worden gepubliceerd.

Let op
Een anbi die haar jaarcijfers niet tijdig publiceert, loopt het risico de anbi-status met terugwerkende kracht te verliezen. Hierdoor vervallen de fiscale faciliteiten voor de anbi én haar begunstigers.

Terug naar overzicht