Nieuwe regels stichtingen en verengingen

Zet u zich als bestuurslid in voor een vereniging of stichting? Dan moet u weten dat er per 1 juli a.s. wijzigingen in het bestuur en toezicht worden doorgevoerd. De meest in het oog springende wijziging betreft uw aansprakelijkheid. Het uitgangspunt wordt dat elk bestuurslid (commissaris) altijd het belang van de vereniging (stichting etc.) dient. Deze taakstelling is vastgelegd in een specifieke wettelijke bepaling. Als dat niet gebeurt en er gaat iets mis, is elk bestuurslid (commissaris) persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dus dat niet alleen het bestuurslid (commissaris) dat (die) zich niet aan de regels heeft gehouden aansprakelijk is, maar ook de andere bestuurders (commissarissen). 

Daarnaast gelden de regels voor bestuurders van rechtspersonen in faillissement vanaf 1 juli 2021 ook voor bestuurders van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Bij faillissement kan de curator u als bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in faillissement als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hiervan is onder meer sprake als uw vereniging (stichting etc.) niet voldoet aan de administratieverplichtingen. 

Enkele andere belangrijke wijzigingen

  • Heeft u als bestuurder/commissaris bij een bepaald onderwerp een persoonlijk tegenstrijdig belang met het belang van de vereniging, stichting of coöperatie? In dat geval kunt u niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover;
  • Het meervoudig stemrecht binnen het bestuur wordt beperkt, waardoor één bestuurder nooit alle zeggenschap heeft.

Moeten de statuten worden aangepast? 

De nieuwe regelgeving kent een overgangstermijn, waarbij bepaalde nieuwe regels mogen worden meegenomen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan dus binnenkort zijn, maar ook pas over een paar jaar. Dit neemt niet weg dat u moet beoordelen of de statuten aan de nieuwe regels voldoen. Is dit niet het geval, dan moeten de statuten uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding (1 juli 2021) van de nieuwe regels worden aangepast. Als de statuten daar niet (tijdig) aan voldoen, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor u als bestuurslid. Begin dus op tijd! Controleer de statuten van uw vereniging of stichting, maak goede heldere afspraken en leg deze goed vast. Zo beperkt u de risico’s voor u als bestuurder!

Tip
Uw vereniging of stichting doet er verstandig aan om met de wijzigingen aan de slag te gaan, zodat u met een gerust hart uw bestuurswerk kunt voortzetten. 

Terug naar overzicht