Stand van zaken herstel box-3-heffing

De box-3-heffing moet over het werkelijk rendement van de vermogensbestanddelen worden geheven, besliste de Hoge Raad eind vorig. Daarmee moet er een einde komen aan de bestaande heffingsmethodiek van box 3 (de zogenaamde forfaitaire vermogensmix) en moet aan belastingplichtigen rechtsherstel worden geboden over de jaren 2017 – 2022. Voor de toepassing van dit rechtsherstel heeft het kabinet gekozen voor een forfaitaire spaarvariant. Deze variant biedt compensatie van de box-3-heffng over de spaarrente, waarbij de rente vrijwel op 0% wordt gesteld en de heffing op beleggingen ongewijzigd blijft.

Wie wordt er gecompenseerd?

Het kabinet compenseert voorlopig alleen belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de opgelegde IB-aanslagen 2017-2020 en belastingplichtigen van wie de aanslagen over deze jaren op 24 december 2021 (datum Hoge Raad-uitspraak) nog niet onherroepelijk vaststonden of aan wie nog geen aanslag was opgelegd. Behoor je tot de groep die tijdig bezwaar heeft gemaakt, dan krijg je uiterlijk voor 4 augustus 2022 automatisch rechtsherstel. Vanaf medio september 2022 wordt gestart met het herstel van de aanslagen 2017-2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden. Het herstel van aangiften 2017-2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd, start vanaf medio oktober 2022. Behoor je tot een van deze groepen, dan hoef je ook niets te doen, ook jij ontvangt automatisch rechtsherstel.

Heb je geen tijdig bezwaar gemaakt tegen de aanslagen over 2017-2020 en staan deze aanslagen al onherroepelijk vast? In dat geval krijg je (nog) geen rechtsherstel. Het kabinet wacht eerst een uitspraak af van de Hoge Raad in een andere box-3-procedure. Die uitspraak wordt in het najaar verwacht. In deze zaak staat de vraag centraal of een belastingplichtige die niet tijdig bezwaar heeft gemaakt toch recht heeft op rechtsherstel.

Aanslagen 2021 en 2022

Er worden nu geen definitieve aanslagen verstuurd aan belastingplichtigen met box-3-vermogen. Alleen als verjaring dreigt of als je als belastingplichtige daarbij belang hebt, wordt hierop een uitzondering gemaakt. Voor het jaar 2021 ontvangen alle belastingplichtigen met box-3-vermogen rechtsherstel. Binnenkort worden de voorlopige aanslagen IB 2021 gefaseerd opgelegd, waarbij nog geen rekening wordt gehouden met het rechtsherstel. Dat gebeurt pas bij het opleggen van de definitieve aanslagen. De definitieve aanslagen IB 2022 worden volgens het reguliere aanslagproces in 2023 opgelegd.

Overbruggingswet 2023 en 2024

Voor de belastingjaren 2023 en 2024 komt er een overbruggingswet die op de forfaitaire spaarvariant is gebaseerd. Deze wet vervangt het bestaande box-3-stelsel en zal op Prinsjesdag worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Vanaf 2025  

Vanaf 2025 wordt de box-3-heffing een vermogensaanwasbelasting. Daarbij worden de waardeontwikkelingen van de vermogensbestanddelen in de box-3-heffing betrokken. Waarschijnlijk wordt over een paar maanden een conceptwetsvoorstel aangeboden voor een internetconsultatie. Daarna zou het wetsvoorstel voor het zomerreces van 2023 bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend. Kortom, wordt vervolgd.

Terug naar overzicht