Niet (tijdig) genoten vakantiedagen vervallen niet zomaar

De Hoge Raad deed onlangs ook een belangrijke uitspraak over het al dan niet vervallen of verjaren van opgebouwde vakantiedagen. De zaak betrof een werknemer aan wie naast wettelijke ook bovenwettelijke vakantiedagen waren toegekend. Gedurende een reeks van jaren had hij deze vakantiedagen niet allemaal opgenomen. Bij het einde van de dienstbetrekking vorderde de werknemer een vergoeding voor de niet-opgenomen vakantiedagen. De werkgever meent dat hij daar geen recht op heeft. Hij stelde dat de wettelijke dagen waren vervallen, omdat de werknemer deze niet steeds had opgenomen binnen de wettelijke termijn van 6 maanden na het jaar van toekenning. Ook waren een aantal bovenwettelijke dagen niet binnen de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar opgenomen. Volgens de werkgever was de werknemer bovendien volledig op de hoogte van de gevolgen daarvan.

Terug naar overzicht