Kilometers rapporteren – van wie dan?

Heb je 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). De verzamelde gegevens over de tweede helft van 2024 lever je uiterlijk 30 juni 2025 aan bij de RVO. Om te weten of je onder deze nieuwe rapportageplicht valt, moet je dus eerst vaststellen of je 100 of meer werknemers hebt. Daarvoor moet je weten welke werknemers allemaal meetellen. Iemand is volgens de WPM ‘werknemer’, als hij of zij op 1 januari in dienst is met een contract dat 20 of meer uren betaald werk per maand garandeert. Bij oproepkrachten zal het aantal te werken uren doorgaans niet gegarandeerd zijn. Werknemers met afroepcontracten (nul uren) of deeltijdcontracten voor minder dan 20 uur per maand tellen dus niet mee voor de WPM.

Werknemers die op de peildatum (1 januari van het rapportagejaar) zijn ingehuurd van een uitzend-, detacherings- of payrollbureau zijn niet jouw werknemers. Je hoeft als inlener daarom niet over hen te rapporteren. Vrijwilligers zijn geen werknemers, dus ook over hen hoef je niet te rapporteren. Werknemers die in het buitenland wonen maar in de Nederlandse vestiging werken, tellen wel mee. Aandeelhouders en hun partners zijn, voor zover ze niet op de loonlijst staan, ook geen werknemers. Wil je meer ins en outs weten over de WPM kijk dan in de Handreiking WPM voor werkgevers.

Tip
Mocht je aan deze verplichting moeten voldoen, informeer jouw werknemers tijdig en maak alvast een opzet om de benodigde gegevens te kunnen verzamelen en bij te houden, zodat het invullen van de rapportage vlot verloopt.

Terug naar overzicht