Maak tijdig bezwaar tegen WOZ-beschikking

Heeft u een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen in uw brievenbus of in uw digitale berichtenbox ontvangen? In dat aanslagbiljet is ook de WOZbeschikking 2016 opgenomen. Het belang van een juiste WOZ-waarde gaat verder dan alleen de door u te betalen gemeentelijke heffingen.

  • Waterschapslasten – De hoogte van de zuiveringsheffing en watersysteemheffing hangt af van de WOZ­waarde en verschilt per waterschap.
  • Inkomstenbelasting – Het eigenwoningforfait van een eigen woning wordt bepaald op basis van de WOZwaarde. Behoort de woning tot uw ondernemingsvermogen, dan moet u bij de bepaling van uw winst rekening houden met een privé­onttrekking die wordt becijferd op basis van de WOZ­waarde. Bij een tweede woning in box 3 wordt voor de waardebepaling de WOZ­waarde als uitgangspunt genomen.
  • Inkomsten­ en vennootschapsbelasting – De afschrijvingsbeperking van tot het ondernemingsvermogen behorende gebouwen is gebaseerd op de WOZ­waarde.
  • Schenk­ en erfbelasting – Bij schenking of vererving van onroerende zaken die als woning in gebruik zijn, wordt aangesloten bij de WOZ­waarde die is vastgesteld voor het jaar waarin de verkrijging plaatsvindt, of, op verzoek, bij de WOZ­waarde die geldt voor het jaar na het jaar van verkrijging.
  • Woningwaarderingsstelsel – De WOZ­waarde telt sinds 1 oktober 2015 mee bij het bepalen van de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de WOZ­waarde van uw woning of bedrijfspand, dan kunt u tot zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen bezwaar maken tegen de WOZ­beschikking. Natuurlijk is uw RB­adviseur u daarbij graag behulpzaam.

Terug naar overzicht