Verdien geld met innoveren

Iedereen kent de uitdrukking ‘stilstand is achteruitgang’. Innoveren is goed voor de concurrentiekracht van ondernemingen. Dat weet de overheid ook.

Voor ondernemers in de vennootschapsbelasting bestaat al geruime tijd een faciliteit om innovatie te stimuleren; de innovatiebox. Misschien maakt u er al gebruik van. De regels van de innovatiebox worden waarschijnlijk per 1 januari 2017 aangepast. Heeft u zelf een immaterieel activum ontwikkeld, waarvoor aan u een octrooi is verleend? Of is dat activum voortgekomen uit speuren ontwikkelingswerk, waarvoor aan u een S&O-verklaring is afgegeven? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de faciliteit van de innovatiebox. De voordelen die u behaalt met het immateriële activum worden dan effectief belast tegen 5%. De overheid gaat de huidige regels aanpassen vanwege internationale afspraken. Een ontwerpwetsvoorstel is ter consultatie voorgelegd. Hieruit blijken de volgende wijzigingen.

Voorgestelde wijzigingen

De voorstelde wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

  • het beperken van de toepassing van de faciliteit van de innovatiebox op de voordelen, als de uitgaven van het speur- en ontwikkelingswerk gedeeltelijk zijn uitbesteed aan een verbonden lichaam;
  • de verplichting van een S&Overklaring;
  • de verplichting van een octrooi, kwekersrecht, programmatuur of een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor “grotere” belastingplichtigen;
  • administratieve verplichtingen.

De wetgever voorziet in overgangsrecht. Het wachten is op het defi nitieve wetsvoorstel. Heeft u belang bij de ontwikkelingen in de innovatiebox, houd dan contact met uw RB-adviseur. Hij kan u informeren over de stand van zaken en de mogelijke gevolgen voor uw onderneming.

Terug naar overzicht