Toch nog geen afschaffing kostenaftrek monumenten

Er waren plannen om de aftrek van kosten voor het onderhoud van monumenten per 1 januari 2017 af te schaffen. Maar op 9 november 2016 heeft het Ministerie van OCW in een brief aangegeven dat de aftrek in 2017 wél van kracht blijft. Het is wel mogelijk dat de aftrek per 2018 wordt geschrapt en dat alsnog de beoogde regeling wordt ingevoerd.

In het oorspronkelijke plan voor afschaffing van de aftrek, zou er een subsidieregeling komen voor sober en doelmatig onderhoud. Voor grootschaliger ingrepen kunt u dan een financiering aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

De voorgestelde subsidieregeling houdt voor woonhuismonumenten in dat u een subsidie kunt aanvragen van 25% van de kosten van sober en doelmatig onderhoud. Daarvan is sprake als de kosten ervan subsidiabel zijn volgens de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De onderhoudskosten moeten minimaal € 2.000 bedragen en worden voor maximaal € 10.000 gesubsidieerd. De maximale subsidie bedraagt dus € 2.500.

Terug naar overzicht